ที่นอน 3พับ 3ฟุต
โลตัส (ใยสังเคราะห์)
-
เป็นที่นอน 3พับเนื้อหนา สร้างความสบายและให้อายุการใช้
งานที่ยาวนาน อีกทั้งยังง่ายต่อการดูแลรักษา ซึ่งสามารถ
ถอดปลอกที่นอนซักทำความสะอาดได้
ประกอบด้วย
-
ที่นอนขนาด 3'x6'x3 นิ้ว   1 ชุด
ที่นอน 3พับ 3ฟุต
ไมดาส (ยางพารา)
-
เป็นที่นอน 3พับเนื้อหนา สร้างความสบายและให้อายุการใช้
งานที่ยาวนาน อีกทั้งยังง่ายต่อการดูแลรักษา
ประกอบด้วย
-
ที่นอนขนาด 3'x6'x2 นิ้ว   1 ชุด
ลายสวยๆเหมาะกับงานแต่ง